Month: January 2015

tao-ra-su-chu-y-cua-muc-tieu

tạo ra sự chú ý của mục tiêu

Một trong những điều cốt yếu trong việc xác định nội dung quảng cáo là phải biết “mẫu khách hàng” mục tiêu “nhạy cảm” với những yếu tố nào nhất. Khi đó việc phân tích...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow